Úprava vývěrů Rudolfova a Giselina pramene

30.06.2012 19:13

Projekt je zatím ve fázi jednání s příslušnými úřady, projektová dokumentace je již zpracována. Půjde-li vše dle plánu měly by být všechny práce hotovy do podzima roku 2012.

Popis projektu

 

Hisorie obou vývěrů

Oba vývěry byly upraveny v roce 1870 současně s úpravou jejich okolí v rozlehlý park. Nedaleko obou vývěrů byl také ve stejný rok zbudován léčebný dům, tím byly v Sangerbergu založeny lázně. Ty byly nazvány Elisabethbad, podle tehdejší císařovny Elisabeth, zvané Sissi. Minerální prameny užívané k léčebným procedurám byly pojmenovány dle dětí císařovny Sissi a císaře Františka Josefa I. Rudolfovi a Gisele. Do roku 1945 docházelo k jejich pravidelné údržbě, byly také hojně užívány k pitným kůrám. Po odsunu německých obyvatel a založení vojenského prostoru jejich využívání skončilo a postupně chátraly. Tak se postupně celý park změnil v prostý les, byl zbořen léčebný dům, a nakonec i na druhé straně silnice stojíc dům lázeňský. V 90. letech byly v okolí starých jímek prováděny pokusy o zajištění vývěrů pomocí vrtů, ty však nebyly nakonec nikdy využity. Po roce 2000 byly odcizeny kamenné obruby chránící samotné jímky. Kvůli bezpečnosti musela být nakonec celá oblast ohrazena drátěnou oplocenkou.

 

Postup úpravy místa

Cílem úpravy samotných vývěrů a jejich bezprostředního okolí bude nejen připomenutí historie zdejších již zaniklých lázní, avšak také snaha o vytvoření příjemného místa vhodného k posezení a odpočinku. Úprava bude koncipována pouze jako vizuální, do hlubinného jímání vod nebude nijak zasahována, nebude prováděna ani snaha o výrazné čištění pramenů pomocí výkopových prací. V rámci čištění minerální vody bude pouze proveden pokus o pročištění starého odtokového potrubí.

Po provedení čištění potrubí a tím zajištění odtoku přebytečné vody z jímek bude přistoupeno k samotné úpravě. Bude odstraněna drátěná oplocenka, v bezprostředním okolí vývěrů bude zkopán terén o průměrně ca 20 cm na úroveň horních hran starých fošen v jímkách.  Dle přiloženého výkresu budou staré jímky opatřeny novými obrubami, uloženými na železobetonové desce (nebudou pevně spojeny se zemí).

Okolí vývěrů bude vysypáno pískem či jemným štěrkem. Do této oblasti budou nainstalovány 2 lavičky k odpočinku turistů spolu s odpadkovým košem (vynášen bude pravidelně každých 14 dnů) a naučná tabule s popisem historie lázní a několika starými fotografiemi. Zároveň bude vyznačena a upravena přístupová cesta od silnice. Vyznačena bude také pěšina vedoucí podél potoka k Novému prameni.

 

Stav před úpravou a historické pohlednice